Previous Next

นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำถวายผลิตภัณฑ์คุกกี้ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565

พิมพ์

นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำถวายผลิตภัณฑ์คุกกี้ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565

แด่พระปลัดพิเชฐ ฐานุตฺตโร วัดไตรธรรมาราม และส่งมอบแก่ผู้มีอุปการะคุณมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย
- นางสาวพิชามญช์ เฉลิมรัฐ `ทุน “อาจารย์บุญทรัพย์ เฉลิมรัฐ”
- นายวุฒิ ศรีโพธิ์ชัย บริษัท บิ๊กโต ซุปเปอร์โปร
- นางชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง ข้าราชการบำนาญ