Previous Next

นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำถวายผลิตภัณฑ์คุกกี้ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565

พิมพ์

นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำถวายผลิตภัณฑ์คุกกี้ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565

แด่พระมหาฐิติวัฒน์ จิรวฑฺโฒ (พระมหาบอย) วัดสามัคคีผดุงพันธ์ และส่งมอบแก่ผู้มีอุปการะคุณมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย
- ทุนคุณครูนงลักษณ์ เรียบร้อย ข้าราชการบำนาญ
- ทุนคุณครูโศจิกานต ปานดี ข้าราชการบำนาญ
- ทุนคุณครูแสนดี คุณครูอุบล เบญจพงศ์ ข้าราชการบำนาญ
- ทุนห้างแก้วฟ้า
- ทุนบริษัท สนทองธน จำกัด
- ทุนภัตตาคารลัคกี้