Previous Next

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (English for Tourism)

พิมพ์

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (English for Tourism) พุทธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสต 1 อาคาร 5 ชั้น 2 จัดโดย ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี