Previous Next

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

พิมพ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ประกอบด้วย


1. นางฉวีวรรณ จันทรชิต ครูเชี่ยวชาญ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด จากคุรุสภา และ ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มครูและคณาจารย์ ระดับจังหวัด จาก สกสค.
2. นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร ครูชำนาญการ ได้รับโล่เกียรติคุณ “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปีพุทธศักราช 2564 สาขาวิชาการโรงแรม จาก สอศ.
3.นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว ครู ได้รับโล่เกียรติคุณ “ครูดีศรี อาชีวศึกษา” ประจำปีพุทธศักราช 2564 สาขาวิชาการเลขานุการ จาก สอศ.
4. นายธนาวุฒิ กล้าเวช ครูชำนาญการพิเศษ ผ่านเกณฑ์การประเมินการคัดเลือกรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด จาก สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี