Previous Next

การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต

พิมพ์

นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต โดยมีผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเล็ก