Previous Next

การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการรับรายงานตัว มอบตัวทำสัญญา ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

พิมพ์

นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการรับรายงานตัว มอบตัวทำสัญญา ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา

เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ดำเนินการจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอฟพลิเคชั่น Google Meet