Previous Next

พิธีเปิด “โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์”

พิมพ์

นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์” โดยโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจาก นายอภิวัฒน์

บัวเจริญ ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช.3 เป็นครูผู้ประเมินการทดสอบฯ และมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี