Previous Next

พิธีเปิด “โครงการส่งเสริมทีกษะภาษาต่างประเทศ (English For Tourim)”

พิมพ์

นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมทีกษะภาษาต่างประเทศ (English For Tourim)” วิทยากรโดย ดร.ณรัฐนันทน์ รักษา

ทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระพันปีหลวงและมีผู้บริหาร โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้น ณ ห้องโสตฯ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565