Previous Next

การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ การขับเคลื่อนห้องเรียนทางวิชาชีพและการจัดการศึกษาเชื่อมโยงตามนโยบายห้องเรียนวิชาชีพระดับต่างๆ

พิมพ์

นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ การขับเคลื่อนห้องเรียนทางวิชาชีพและการจัดการศึกษาเชื่อมโยงตามนโยบาย

ห้องเรียนวิชาชีพระดับต่างๆ โดยมีผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมครูแผ้ว