Previous Next

ขอเชิญชวนเยี่ยมชมการผลิตและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ ภายใต้โครงการหนึ่งวิทยาลัย หนึ่งธุรกิจ “การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่”

พิมพ์

ด้วย ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ ขอเชิญชวนเยี่ยมชมการผลิตและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ ภายใต้โครงการหนึ่งวิทยาลัย หนึ่งธุรกิจ “การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่” ดำเนินการใน

ระหว่างวันที่ 17 - 25 มกราคม และ วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ.ห้องปฎิบัติการอาหาร 3.1  และจำหน่ายบริเวณหน้าอาคาร 5 ชั้น 1