Previous Next

โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

พิมพ์

วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมถ่ายภาพโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่น

ไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการนี้นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และนางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ดำเนินการจัดขึ้น ณ สวนสาธารณะเกาะลำพู จังหวัดสุราษฎร์ธานี