Previous Next

การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

พิมพ์

นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดในการนี้มีคณะครู ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมครูแผ้ว