Previous Next

ประชุมเพื่อรับฟังเกณฑ์การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิมพ์

วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังเกณฑ์การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอฟพลิเคชั่น Zoom