Previous Next

นางอุรสา จินโต เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน นางสาวรัมภาภรณ์ ขำเกิด ระดับชั้น ปวช.1/4 สาขาวิชาการบัญชี

พิมพ์

วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับ นางอุรสา จินโต เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาส

เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน นางสาวรัมภาภรณ์ ขำเกิด ระดับชั้น ปวช.1/4 สาขาวิชาการบัญชี ได้รับทุนการศึกษาพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมเล็ก