Previous Next

พิธีเปิดการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิมพ์

วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความ

ยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ดำเนินการจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอฟพลิเคชั่น Zoom