Previous Next

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ"

พิมพ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ" ในวันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 08.30-15.30 กำหนดจัดโครงการอบรมใน

รูปแบบออนไลน์ผ่าน google meet ดำเนินการโดย ชมรมวิชาชีพการเลขานุการและการจัดการทั่วไป