Previous Next

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ YEC Suratthani ชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบไอศกรีม Cremo

พิมพ์

วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ YEC Suratthani ชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบไอศกรีม Cremo จำนวน 500 แท่ง แก่นักเรียน

นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี