Previous Next

นิเทศติดตามการจัดการเรียน การสอน ของคณะครู แผนกวิชาการบัญชี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

พิมพ์

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 นางจิราภร  อเนกศุภพล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายกิจติพงศ์  บู้หลง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมนิเทศติดตามการจัดการ

เรียน การสอน ของคณะครู แผนกวิชาการบัญชี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ณ ห้องเรียนอาคาร 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี