Previous Next

โครงการรณรงค์และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลัก

พิมพ์

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะครู นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการรณรงค์และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลัก โดยได้รับรับเกียรติจาก

คณะวิทยากรจากศูนย์บริการชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา  Drop In Center (DIC) เป็นวิทยากรบรรยาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องโสตฯ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี