Previous Next

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดสถานที่บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

พิมพ์

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางจิราภร อเนกศุภพล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู และนักศึกษา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดสถานที่บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการนำทักษะวิชาชีพจากการเรียน การสอน สู่การประกอบอาชีพในชีวิตจริง ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี