Previous Next

โครงการจิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

พิมพ์

วันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565 คณะครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักเรียนนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมโครงการจิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านการมี

จิตอาสาและช่วยเหลือผู้อื่น ณ หน้าจนวผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี