Previous Next

ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิมพ์

นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครูที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประเล็ก