Previous Next

กิจกรรม ”ด้วยรักจากใจสายใยผูกพัน ประจำปี 2565”

พิมพ์

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรม ”ด้วยรักจากใจสายใยผูกพัน ประจำปี 2565” โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้

บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย
- นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- นางดรุณี ส่องสุข ครูแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
- นายธีรพล ทองเพชร ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- นางวาสนา วิเชียร ครูแผนกวิชาการบัญชี
- นางอรทัย เมืองแมน ครูแผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการ
- นางกรรณิกา นาคเสนา พนักงานพัสดุ
- นางสาวศรีสุวรรณ ขาวนุช ลูกจ้างชั่วคราว
จัดขึ้น ณ ห้องลิลลี่ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี