Previous Next

การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการต่อยอดธุรกิจเดิมและโครงการส่งเสริมธุรกิจใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

พิมพ์

นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการต่อยอดธุรกิจเดิมและโครงการส่งเสริมธุรกิจใหม่

ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะครูที่ปรึกษาธุรกิจ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมครูแผ้ว