Previous Next

กิจกรรม Fix it จิตอาสา ร่วมสนับสนุนอาหารกล่อง จำนวน 320 กล่อง แก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

พิมพ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ดำเนินกิจกรรม Fix it จิตอาสา ร่วมสนับสนุนอาหารกล่อง จำนวน 320 กล่อง แก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการบูรณา

การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดทำข้าวกล่องโดยคณะครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราฎร์ธานี