งานบุคลากร

พิมพ์
    งานบุคลากร - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบุคลากร
ติดต่อ : 105
   
นางสาวจันทิมา ช่วยพิทักษ์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานบุคลากร
ติดต่อ : 105
   
นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานงานบุคลากร
ติดต่อ : 105
   
นางชนันณัตถ์ สมิงชัย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานงานบุคลากร
ติดต่อ : 105
   
นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญกิจ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานงานบุคลากร
ติดต่อ : 105
   
นางสาวกมลทิพย์ เฮ่งศิริ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานงานบุคลากร
ติดต่อ : 105
   
สิบเอกศิริราช กรีไกรนุช
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานงานบุคลากร
ติดต่อ : 105
   
นายยศธน ยาวุฒิ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานงานบุคลากร
ติดต่อ : 105
   
    หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานบุคลากร

1. แนะนำ เผยแพร่และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
4. ควบคุม จัดทำสถิติและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวิติของบุคลากรในสถานศึกษา
6. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา
7. ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
8. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 1 กันยายน 2565