งานอาคารสถานที่

พิมพ์
    งานอาคารสถานที่ - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายธีราวุธ ทองปากพนัง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่่
ติดต่อ : 108
   
นางดารารัตน์ นาคทองแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นายอนุศาสน์ มีนุ่น
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นางสาวปรียาภรณ์ จำนงค์พันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญกิจ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นายเมธาสิทธิ์ พลวัชรินทร์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นายวัชรินทร์ สังข์งาม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นางสาวคัทลียา เย็นใจ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นายเจนณรงค์ ทองเกิด
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นายกษมา ยาวุฒิ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นางสาวเมธาวี ค้ำชู
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นาวสาวนลพรรณ กุฎอินทร์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
    หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานอาคารสถานที่

1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอให้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. เก็บรักษาเอกสารและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 2 พฤษภาคม 2565