งานความร่วมมือ

พิมพ์
    งานความร่วมมือ - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ำ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานความร่วมมือ
ติดต่อ : 111
   
นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานความร่วมมือ
ติดต่อ : 111
   
นางสาวจันทิมา สงขาว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานความร่วมมือ
ติดต่อ : 111
   
นายศุภกิจ ภูวรกิจ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานความร่วมมือ
ติดต่อ : 111
   
นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานความร่วมมือ
ติดต่อ : 111
   
สิบเอกศิริราช กรีไกรนุช
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานความร่วมมือ
ติดต่อ : 111
   
นางสาวกมลทิพย์ เฮ่งศิริ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานความร่วมมือ
ติดต่อ : 111
   
    หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานความร่วมมือ

1. ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และความช่วยเหลือจากภายนอก ในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เสนอโครงการและรายงานปฎิบัติงานตามลำดับขั้น ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 1 กันยายน 2565