เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ

พิมพ์
    เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายวิชาการ

นางกัลยา อินทสมบัติ
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่ว(ด้านบริหารงานทั่วไป)
   
นางบงกช วุฒิจันทร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ
   
นางสาวจิตสุภา คำมี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ
   
นางสาวกัลยรัตน์ นุกูล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ
   
    หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.สนับสนุนประสานในการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย 6 งาน ดังนี้ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีงานสื่อการเรียนการสอน และงานหลักสูตรพิเศษ
2.ปฏิบัติงานตามหน้าที่รองฝ่ายมอบหมาย
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 2 พฤษภาคม 2565