ชื่อสิ่งประดิษฐ์ :: สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ฟัง-พูด-อ่าน ภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน Multimedia Instruction on Daily Life
วิทยาลัย ::วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
คุณสมบัติ ::

การศึกษาเรื่องโครงการสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ฟัง-พูด-อ่าน ภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ 1) เพื่อสร้างสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ฟัง-พูด-อ่านภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย     เรื่อง ฟัง-พูด-อ่าน ภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน นักเรียนที่ได้เรียนรู้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ฟัง-พูด-อ่าน ภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน ได้เสริมสร้างทักษะและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะปัจจุบันนี้โลกนี้โลกของเราพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตและสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรภายนอกที่สนใจในสื่อมัลติมีเดีย ได้ทราบข้อมูล เพื่อง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าของสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน และบุคลากรภายนอกที่สนใจซึ่ง จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง และนอกจากนี้ยังให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย ผลที่ได้ดังนี้ สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ฟัง-พูด-อ่าน ภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก (=4.70) ดังนี้ ผลการประเมินในส่วนของภาพ      มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (=4.59) ผลการประเมินในส่วนของเสียงของนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (=4.81) ผลการประเมินในส่วนของตัวอักษรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (=4.69) ผลการประเมินในด้านของสื่อมัลติมีเดีย มีความพึงพอใจอยู่ระดับดีมาก        (=4.61) ผลการประเมินในส่วนของสื่อมัลติมีเดีย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (=4.83)    หวังว่าสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ฟัง-พูด-อ่าน ภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ
 
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ :: สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง วัฒนธรรมอาเซียน Multimedia Instruction on the Culture of Asean Community
วิทยาลัย ::วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
คุณสมบัติ ::

การศึกษาเรื่องโครงงานสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง วัฒนธรรมอาเซียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ 2ประการ 1)เพื่อสร้างสื่อมัลติมีเดียเรื่อง วัฒนธรรมอาเซียน               2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง วัฒนธรรมอาเซียนนักเรียนที่ได้เรียนรู้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง วัฒนธรรมอาเซียนได้เสริมสร้างทักษะและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะปัจจุบันนี้โลกนี้โลกของเราพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมากจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตและสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้นักเรียน และบุคคลากรภายนอกที่สนใจในสื่อมัลติมีเดีย ได้ทราบข้อมูล เพื่อง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าของสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน และบุคลากรภายนอกที่สนใจซึ่ง จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง และนอกจากนี้ยังให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียผลที่ได้ดังนี้คือว่า สื่อมัลติมีเดียเรื่อง วัฒนธรรมอาเซียน มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก (= 4.74) ดังนี้ ผลการประเมินในส่วนของภาพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (= 4.67)ลการประเมินในส่วนของเสียง ของนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (=4.75) ผลการประเมินในส่วนของตัวอักษรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (= 4.72)ผลการประเมินในด้านของสื่อมัลติมีเดีย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก      (= 4.83)ผลการประเมินในส่วนของสื่อมัลติมีเดีย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก(= 4.77)   หวังว่าสื่อมัลติมีเดียเรื่อง วัฒนธรรมอาเซียน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ
 
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ :: บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น Computer Multimedia Instruction on the Co
วิทยาลัย ::วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
คุณสมบัติ ::

โครงการเรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  วิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1.  เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น               2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการทำแบบทดสอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ระบบเครือข่ายเบื้องต้น เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา  ระบบเครือข่ายเบื้องต้น ซึ่งมีวิธีการศึกษาคือ  1.  จัดเตรียมกลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น และแบบประเมินความพึงพอใจ 2.ให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย     3. ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย              4.  นำคะแนนที่ได้จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์จากผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น โดยภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (=4.52,S.D.=0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอธิบายได้ดังนี้  ส่วนของตัวอักษรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย                          (=4.55,S.D.=0.49) รองลงมา คือ ส่วนของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอยู่ในระดับมากที่สุด        มีค่าเฉลี่ย(=4.54,S.D.=0.52)รองลงมา คือ ส่วนของภาพมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด      มีค่าเฉลี่ย(=4.53,S.D.=0.47)  รองลงมา คือ ส่วนของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.52,S.D.=0.59)  ส่วนข้อที่มีค่าน้อยกว่าข้ออื่นๆ  คือ ส่วนของเสียงมีความพึงพอใจมีอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (=4.45,S.D.=0.52) 

          ดังนั้น  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น จึงมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการนำไปใช้งานจริงในการเป็นสื่อประกอบการเรียน การสอนของวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น

อ่านต่อ
 
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ :: การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ Computer Multimedia Instruction on the c
วิทยาลัย ::วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
คุณสมบัติ ::

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เข้าไปศึกษาถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับบทเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)*เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ          2)*เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการออกแบบระบบประกอบด้วย การติดตั้งโปรแกรม Adobe Captivate 6.0 เครื่องมือของโปรแกรม Adobe Captivate 6.0 ตกแต่งรูปภาพและสื่อให้มีรูปแบบและสีสันสวยงามด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 และโปรแกรมอื่นๆที่ใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียให้สมบูรณ์อีกมากมาย ผลจากการนำไปลองใช้จากกลุ่มนักศึกษา สามารถช่วยให้นักศึกษา มีทักษะความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น

ผลจากการสอบถามความพึงพอใจในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (=4.58,S.D.=0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอธิบายได้ดังนี้ส่วนของตัวอักษร และส่วนของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีค่าเท่ากัน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย(=4.65,S.D.=0.35, S.D.=0.48) รองลงมาคือส่วนของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (=4.63,S.D.=0.43) รองลงมาคือส่วนของเสียงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  (=4.58,S.D.=0.49)  ส่วนข้อที่มีค่าน้อยกว่าข้ออื่นๆ คือ ส่วนของเสียงมีความพึงพอใจมีอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย(=4.38, S.D.=0.58)

อ่านต่อ
 
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ :: สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe DreamweaverCS6 An E-learning on the Usage of Adobe
วิทยาลัย ::วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
คุณสมบัติ ::

โครงการเรื่องสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS62. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6ซึ่งมีวิธีการศึกษาคือ  1. จัดเตรียมกลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6และแบบประเมินความพึงพอใจ  2. ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  3. ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS64. นำคะแนนที่ได้จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์ จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในด้านต่างๆ โดยภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  (=4.67, S.D.=0.31)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอธิบายได้ดังนี้ ในด้านเนื้อหามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย (=4.77, S.D.=0.34) รองลงมา คือ ด้านการออกแบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (=4.57, S.D.=0.44) ส่วนด้านที่มีค่าน้อยกว่าด้านอื่นๆ คือด้านประสิทธิภาพมีความพึงพอใจมีอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (=4.66, S.D.=0.43)ดังนั้น

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6จึงมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการนำไปใช้งานจริงในการเป็นสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6

อ่านต่อ
 
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ :: สื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-
วิทยาลัย ::วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
คุณสมบัติ ::

การศึกษาโครงงานสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  (ป.4-ป.6) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 (ป.4-ป.6)โรงเรียนบ้านหนองเปล  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  (ป.4-ป.6)  2)เพื่อศึกษาความพึ่งพอใจ    ต่อการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 (ป.4-ป.6)  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 14คนโดยเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่     4-6  (ป.4-ป.6)จากการวิจัยพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  (ป.4-ป.6) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( 4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการนำไปใช้ อยู่ในระดับมาก ( 4.47) รองลงมาคือ ด้านประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( 4.40) ส่วนด้านที่มีค่าน้อยกว่าด้านอื่น ๆคือ ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์          ( 4.37) แสดงว่าสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องทศนิยม               ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 4-6 (ป.4-ป.6)สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้

อ่านต่อ
 

<< Previous Current Page ::    Next>>
สวัสดีค่ะ ผู้มาเยี่ยม

Username
Password
 

 • Unevoc คืออะไร
 • Unevoc ในประเทศไทย
 • แนวคิดการเชื่อมโยงเครือข่าย
 • แนวคิดการจัดพื้นที่
 • แนวคิดการให้บริการ

 • วิจัยการอาชีวศึกษา
 • วิจัยชั้นเรียน
 • โครงงานวิทยาศาสตร์
 • สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
 • บทความวิชาการ

 • ศูนย์ UNEVOC นานาชาติ
 • ศูนย์ UNEVOC กรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์ UNEVOC อุดรธานี
 • ศูนย์ UNEVOC ลำพูน
 • ศูนย์ UNEVOC สัตหีบ ชลบุรี
 •  
        Suratthani Vocational College :: 456/3 Talaadmai Road Maung Suratthani 84000
  Tel:: 0-7728-2001 Fax:: 0-7727-2631
  Webmaster :: chakkrit_p@yahoo.com Admin :: kumchain26@hotmail.com
  This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater