ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิมพ์
     ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มเติม
     
 ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560-2579
 ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2559
 ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2558
 ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557
 ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2556
 ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2555
 ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2554
 ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2553