สรุปผลการตรวจราชการ

พิมพ์
     สรุปผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
 สรุปผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563
 แบบสัมภาษณ์การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พุทธศักราช 2563 ระดับอาชีวศึกษา