ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา

พิมพ์

     จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.1

           

 

    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

 

 

จำนวนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
(หน่วย : คน
)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 รวม
พาณิชยกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การบัญชี 12 146 5 137 6 118 424
การตลาด 13 65 8 47 5 34 172
การเลขานุการ 3 35 1 15 0 26 80
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 49 68 41 62 44 80 344
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ 28 14 19 4 0 0 65
รวม 105 328 74 265 55 258 1,085
ศิลปกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  วิจิตรศิลป์ 5 12 5 6 10 10 48
ออกแบบ 11 12 3 13 9 9 57
คอมพิวเตอร์กราฟิก 39 41 38 24 38 32 212
รวม 55 65 46 43 57 51 317
คหกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  แฟชั่นดีไซน์ 4 5 2 7 3 5 26
อาหารและโภชนาการ 26 98 27 71 16 78 316
ธุรกิจอาหาร 0 0 10 19 10 25 64
ธุรกิจคหกรรม 7 11 0 9 10 25 62
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 0 0 0 0 4 22 26
รวม 37 114 39 106 43 155 494
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การโรงแรม 8 73 10 34 2 65 192
การโรงแรม(MiniEP) 0 0 0 0 2 28 30
การโรงแรม (ทวิภาคี) 2 20 3 17 3 31 76
การท่องเที่ยว 7 29 4 14 5 30 89
รวม 17 122 17 65 12 154 387
รวมระดับ ปวช. 214 629 176 479 167 618 2,283


จำนวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
(หน่วย : คน)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวส. 1 ปวส. 2 รวม
บริหารธุรกิจ ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การบัญชี 10 84 17 113 224
การตลาด 6 32 3 20 61
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 46 43 16 26 131
การจัดการทั่วไป 1 20 0 28 49
การจัดการทั่วไป ม.6 6 37 0 28 71
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4 20 6 31 61
รวม 73 236 42 246 597
ศิลปกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  ดิจิทัลกราฟิก ปวช. 24 2 4 4 34
ดิจิทัลกราฟิก ม.6 9 10 8 7 34
รวม 33 12 12 11 68
คหกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 2 2 0 2 6
อาหารและโภชนาการ ปวช. 9 20 8 19 56
อาหารและโภชนาการ(ม.6) 9 10 4 12 35
อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี) 4 14 3 12 33
เซฟอาหารไทย 3 2 9 2 16
ธุรกิจคหกรรม ปวช. 3 9 2 11 25
ธุรกิจคหกรรม ม.6 0 2 0 2 4
รวม 30 59 26 60 175
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  บริการอาหารและเครื่องดืม ปวช. 4 13 2 24 43
บริการอาหารและเครื่องดืม ม.6 3 15 4 17 39
บริการอาหารและเครื่องดืม (ทวิภาคี) 2 22 8 16 48
การท่องเที่ยว(ทวิภาคี) 3 9 5 16 33
รวม 12 59 19 73 163
รวมระดับ ปวส. 148 366 99 390 1,003
 
ที่มา : งานทะเบียน ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
 
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2564
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2562
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2561
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2560
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2553