เอกสารประเมินตนเอง (SAR)

พิมพ์

 

     เอกสารประเมินตนเอง (SAR)
 ปีการศึกษา 2564
 ปีการศึกษา 2562
 ปีการศึกษา 2561
 ปีการศึกษา 2559
 ปีการศึกษา 2558
 ปีการศึกษา 2556
 ปีการศึกษา 2555
 ปีการศึกษา 2554
 ปีการศึกษา 2553
 ปีการศึกษา 2552
 ปีการศึกษา 2551
 ปีการศึกษา 2550
 ปีการศึกษา 2549
 ปีการศึกษา 2548
     รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
 ปีการศึกษา 2556
     คู่มือประเมินตนเอง
 ปีการศึกษา 2557
 ปีการศึกษา 2556
 ปีการศึกษา 2555
 ปีการศึกษา 2554
 ปีการศึกษา 2553
 *ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ไมโครซอฟต์เวิร์ดได้ที่นี่
     ประกาศมาตรฐานการศึกษา
 มาตราฐานการศึกษา

ปรับปรุงปีการศึกษา 2562 10 มีนาคม 2564