ผู้บริหารสถานศึกษา

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
     นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ - ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ประวัติการศึกษา
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
วิทยฐานะ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นายพงษ์ศักดิ์  นุ้ยเจริญ - ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
     นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์ - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประวัติการศึกษา
นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
วิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์ - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
     นางจิราวรรณ นวลรอด - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ประวัติการศึกษา
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์ศึกษา) ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
วิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางจิราวรรณ นวลรอด - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
     นางสาวจารุวรรณ แดงมา - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
ประวัติการศึกษา
บช.บ.(การบัญชี) บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) ศศ.บ.(การวัดและประเมินผล) ป.บัณฑิต(การบริหารทางการศึกษา)
วิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
นางสาวจารุวรรณ แดงมา - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
     : - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ประวัติการศึกษา
:
วิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
....... - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ

 

ผู้อำนวยการ
 
ปีการศึกษา 2482-2562

    ชาย (4 ท่าน)
    หญิง (15 ท่าน)
ทำเนียบผู้บริหาร

ปีการศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
2482 - 2483
นางสาวชุลี อาตมะมิตร
ครูใหญ่
2483 - 2486
นางสาวสุภร บุญยประภัศศร
ครูใหญ่
2486 - 2490
นางเรวดี วัชรเนตร
ครูใหญ่
2490 - 2493
นางสาวสมรวย บรรณโสภิษณ์
 ครูใหญ่
2493 - 2496
นางสาวประธาน วุฒิวงศ์
 ครูใหญ่
2496 - 2506
นางถนอม จันทร์ศิริ
 ครูใหญ่
2506 - 2515
นางสาวละออง จินตประชา
อาจารย์ใหญ่
2515 - 2517
นางสาวสายหยุด มีวาสนา
อาจารย์ใหญ่
2517 - 2519
นางสาวประไพ สุรทิณฑ์
อาจารย์ใหญ่
2519 - 2521
นายสุทธิชัย โล่ห์สุวรรณ
ผู้อำนวยการ
2521 - 2522
นายเผดิมชัย ศรีวิเชียร
ผู้อำนวยการ
2522 - 2523
นายประมุข ครรภาฉาย
ผู้อำนวยการ
2523 - 2529
นางสาวประไพ สุทธิวงศ์
ผู้อำนวยการ
2529 - 2536
นางสาวรัตนา รัตนโกมล
ผู้อำนวยการ
2536 - 2543
นางสมจิตต์ กะระณา
ผู้อำนวยการ
2543 - 2547
นางพรพัช กะระณา
ผู้อำนวยการ
2547 - 2550
นางรอยพิมพ์ใจ เพชรกุล
ผู้อำนวยการ
2550 - 2553
นางวิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ์
ผู้อำนวยการ
2554 - 2560
นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการ
2560 - 2562
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์
ผู้อำนวยการ
2562 - ปัจจุบัน
นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ
ผู้อำนวยการ

 

ปรับปรุงข้อมูล 29 พฤศจิกายน 2560