งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายเจษฎา ประมวลสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายธนาวุฒิ กล้าเวช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางเพียงใจ ทองสาลี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวสุพิชญา รักแดง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวณนิษรา ชูมณี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวอังคณา พรหมไทย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายธีราวุธ ทองปากพนัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสุนทรียา ขนายน้อย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายองอาจ ศรีทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายวัชรินทร์ สังข์งาม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวเมธาวี ค้ำชู
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายณัฐศักดิ์ ปานรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายกษมา ยาวุฒิ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายกฤษฎา อำนาจเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวเฉลิมพร บัวพา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวคัทลียา เย็นใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
   
    หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปะหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
5. ควบคุมดูกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 16 ตุลาคม 2566


    งานครูที่ปรึกษา - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวศรีแพร วิชัยดิษฐ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
   
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
   
นายศุภกิจ ภูวรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
   
นายอนุศาสน์ มีนุ่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
   
นายอรรถนนท์ จันทรา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
   
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุธิดา พุดคง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวเฉลิมพร บัวพา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวรัชนี บิดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
   
    หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานครูที่ปรึกษา

1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
3. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
4. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ ความเห็นชอบแก่นักเรียนนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา
5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมใน สถานศึกษา
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงาน การปฏิบัติงาน ตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 16 ตุลาคม 2566


    งานปกครอง - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายอนุศาสน์ มีนุ่น
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปกครอง
   
นางเพียงใจ ทองสาลี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นายธนาวุฒิ กล้าเวช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาววัชรีย์ บุญกล่ำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางลักขณาภรณ์ รอดบน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวสุพิชญา รักแดง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวอังคณา พรหมไทย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นายธีราวุธ ทองปากพนัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นายศุภกิจ ภูวรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาววาลุกา พิมพะนิตย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวจรรยา คงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสุนทรียา ขนายน้อย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวขนิษฐา เทพรส
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นายณัฐศักดิ์ ปานรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
    หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานปกครอง

1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกัน และแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
7. จัดทำระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 16 ตุลาคม 2566


    งานปกครอง - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายอนุศาสน์ มีนุ่น
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปกครอง
   
นางเพียงใจ ทองสาลี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นายธนาวุฒิ กล้าเวช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาววัชรีย์ บุญกล่ำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางลักขณาภรณ์ รอดบน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวสุพิชญา รักแดง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวอังคณา พรหมไทย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นายธีราวุธ ทองปากพนัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นายศุภกิจ ภูวรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาววาลุกา พิมพะนิตย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวจรรยา คงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสุนทรียา ขนายน้อย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวขนิษฐา เทพรส
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นายณัฐศักดิ์ ปานรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
    หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานปกครอง

1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกัน และแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
7. จัดทำระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 16 ตุลาคม 2566

หน้าที่ 1 จาก 2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2582892
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1660
1340
4476
2549397
59750
69786
2582892

IP ของคุณคือ : 3.235.172.123
23/04/2024
Suratthani Vocational College 456/3 Talad Mai Road, Talad, Muang, Surat Thani 84000 Tel. +66(0) 7728 2001 Fax. +66(0) 7727 2631
© Suratthani Vocational College. All Rights Reserved.