การจัดการศึกษา

 

ปีการศึกษา รายละเอียด
2482 รับนักเรียนหญิงที่สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนวิชาชีพ
2491 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นแผนกการช่างสตรี
2494 เปิดสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย
2502 เปิดสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง
2504 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สายอาชีพ
2506 โรงเรียนเข้าอยู่ในการปรับปรุงของกรมอาชีวศึกษาโดยความช่วยเหลือขององค์การยูนิเซฟรุ่นที่ 2 
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่โดยมีวิชาชีพแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมศาสตร์และแผนกศิลปหถกรรม ใช้เวลาเรียน 3 ปี
2508 เริ่มสอนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ชั้น ม.ศ.4
2510 มี ม.ศ.4 ม.ศ.5 ม.ศ.6 สอนตามหลักสูตรใหม่ทุกชั้นเป็นรุ่นแรก
2516 เปิดสอนคณะคหกรรมศาสตร์ มีแผนกเลื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกอาหารและโภชนาการและแผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
2519 เปิดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ ภาคนอกเวลา
2520 เปิดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกผ้าและเครื่องแต่งกายและคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
ปิดการสอนแผนกอาหารและโภชนาการ
2524 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2525 เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาพาณิชยการ
2526 เปิดสอนคณะศิลปหถกรรม สาขาวิชาศิลปประยุกต์
2527 เปิดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ แผนกการบัญชี 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) แผนกการบัญชี โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่ 6 จากโรงเรียนสามัญ
2528 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) แผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
2530 เปลี่ยนหลักสูตร ปวช.2524 เป็น ปวช.2530 โดยเปิดสอนปีละ 4 ภาคเรียน
ปิดการสอนระดับ ปวท.สาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
2532 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาธุรกิจบริการและวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ
2533 ปรับปรุงหลักสูตร ปวช.2530 โดยสอนปีละ 2 ภาคเรียน
2534 เปลี่ยนหลักสูตร ปวท.สาขาธุรกิจบริการ เป็นสาขาธุรกิจโรงแรม
2537 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี สาขาการเลขานุการ สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาการบัญชี (ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน)
2538 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2538 ระดับ ปวช. มีสาขาวิชาและกลุ่มวิชาเพิ่มจากที่มีอยู่เดิมคือ
ระบบปกติ สาขาวิชาพาณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาออกแบบ
กลุ่มวิชาการออกแบบพาณิชยศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์
ระบบทวิภาคี สาขาวิชาพาณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม ระดับ ปวส.
เปิดรับผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร ปวส.2538 สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาธุรกิจโรงแรม
2539 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาพาณิชยการ กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก 
และสาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ กลุ่มวิชาธุรกิจสิ่งพิมพ์
2540 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2540 
เปิดสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน
2541 ปิดการสอนระบบทวิภาคี สาขาพาณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล
2542 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี กลุ่มธุรกิจอาหาร
ปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2543 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม
2544 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเลขานุการ รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2545 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2545 ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและประเภทวิชาศิลปกรรม
2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2545 (ปรับปรุง 2546) ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและประเภทวิชาศิลปกรรม
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2546 ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2548 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ท็อปซุปเปอร์มาเก็ต)
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการสปาและความงาม
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
2549 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขางานการเลขานุการและสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รับผู้สำเร็จการศึกษาจาก ปวช. 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป รับผู้สำเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาสปาและความงาม
2551 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
2552 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานออกแบบเสื้อผ้าและสาขางานธุรกิจคหกรรรม
2553 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการจัดการธุรกิจงานคลังสินค้า
2554 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการจัดการธุรกิจงานคลังสินค้า
2556 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานแฟชั่นดีไซน์ 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด สาขางานการเลขานุการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี)
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานการออกแบบ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม สาขางานการการโรงแรม (MiniEP) สาขางานการโรงแรม(ทวิภาคี) สาขางานการท่องเที่ยว
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า 
รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม สาขางานนวดแผนไทย(ทวิภาคี)
2557 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม สาขางานเสริมความงาม(ทวิภาคี)
2558 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม(วบท.สุมย)
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ม.6) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า(ม.6)
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต (ม.6)
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่อง สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่อง (ม.6) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่อง (ทวิภาคี) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่อง (วบท.สุมย)
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2557 หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ปวช.)
2559 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2557 ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว(ทวิภาคี)
2560 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม
2562 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562 ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานแฟชั่นดีไซน์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานการเลขานุการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี)
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป์ สาขางานการออกแบบ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม สาขางานการการโรงแรม (MiniEP) สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) สาขางานการท่องเที่ยว
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2562 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2562 ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานเซฟอาหารนานาชาติ (ทวิภาคี)
2563 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม สาขางานธุรกิจคหกรรม
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเซฟอาหารไทย สาขางานเซฟอาหารไทย
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจดิจิทัล
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขางานการจัดการ
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขางานการจัดการคลังสินค้า
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก สาขางานดิจิทัลกราฟิก
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทศิลปกรรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก สาขางานดิจิทัลกราฟิก รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
2564 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม สาขางานธุรกิจคหกรรม
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขางานการจัดการคลังสินค้า (ทวิภาคี)
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม สาขางานธุรกิจคหกรรม
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม สาขางานเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
 
ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ปรับปรุงข้อมูล 10 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2582884
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1652
1340
4468
2549397
59742
69786
2582884

IP ของคุณคือ : 3.235.172.123
23/04/2024
Suratthani Vocational College 456/3 Talad Mai Road, Talad, Muang, Surat Thani 84000 Tel. +66(0) 7728 2001 Fax. +66(0) 7727 2631
© Suratthani Vocational College. All Rights Reserved.