ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา

     จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.1

           

 

    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

 

 

จำนวนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
(หน่วย : คน
)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 รวม
พาณิชยกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การบัญชี 12 135 8 112 9 114 390
การตลาด 9 77 7 47 6 37 183
การเลขานุการ 3 21 1 25 3 31 84
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 34 60 36 54 184
รวม 24 233 50 244 54 236 841
ศิลปกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  วิจิตรศิลป์ 0 0 12 9 3 5 29
ออกแบบ 0 0 8 15 7 4 34
คอมพิวเตอร์กราฟิก 0 0 40 32 37 33 142
รวม 0 0 60 56 47 42 205
คหกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  ธุรกิจคหกรรม 8 9 3 6 6 4 36
แฟชั่นดีไซน์ 0 0 1 83 3 82 169
อาหารและโภชนาการ 0 0 43 10 23 8 84
รวม 8 9 47 99 32 94 289
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การโรงแรม 15 72 5 50 5 47 194
การโรงแรม (ทวิภาคี) 11 25 4 11 0 12 63
การท่องเที่ยว 5 29 5 26 6 24 95
รวม 31 126 14 87 11 83 352
อุตสาหกรรมอาหาร ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  อาหารและโภชนาการ 41 82 0 0 0 0 123
รวม 41 82 0 0 0 0 123
ศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  วิจิตรศิลป์ 13 7 0 0 0 0 20
การออกแบบ 5 18 0 0 0 0 23
ดิจิทัลกราฟิก 43 35 0 0 0 0 78
รวม 61 60 0 0 0 0 121
อุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  แฟชั่นและสิ่งทอ 8 11 0 0 0 0 19
รวม 8 11 0 0 0 0 19
อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 27 7 0 0 0 0 34
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 46 68 0 0 0 0 114
รวม 73 75 0 0 0 0 148
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ 0 0 28 4 20 10 62
รวม 0 0 28 4 20 10 62
รวมระดับ ปวช. 246 596 199 490 164 465 2,160


จำนวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
(หน่วย : คน)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวส. 1 ปวส. 2 รวม
บริหารธุรกิจ ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การบัญชี 3 77 5 76 161
การบัญชี (ทวิภาคี) 1 11 0 0 12
การตลาด 2 18 2 23 45
การจัดการธุรกิจ 3 17 0 0 20
การจัดการธุรกิจ ม.6 3 21 0 0 24
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 0 0 15 28 43
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ม.6 0 0 11 2 13
การจัดการทั่วไป 0 0 1 24 25
การจัดการทั่วไป ม.6 0 0 3 37 40
การจัดการคลังสินค้า (ทวิภาคี) 7 10 4 19 40
รวม 12 144 43 200 399
คหกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  ธุรกิจคหกรรม 0 6 1 1 8
ธุรกิจคหกรรม ม.6 1 2 0 4 7
อาหารและโภชนาการ 0 0 10 12 22
อาหารและโภชนาการ ม.6 0 0 5 7 12
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 0 0 2 23 25
เชฟอาหารไทย (ทวิภาคี) 0 0 6 11 17
รวม 1 8 24 58 91
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การโรงแรม 1 4 0 0 5
การโรงแรม ม.6 1 15 0 0 16
การโรงแรม (ทวิภาคี) 2 19 0 0 21
บริการอาหารและเครื่องดืม 0 0 0 17 17
บริการอาหารและเครื่องดืม ม.6 0 0 4 2 6
บริการอาหารและเครื่องดืม (ทวิภาคี) 0 0 0 16 16
การท่องเที่ยว (ทวิภาคี) 2 9 4 10 25
การท่องเที่ยว ม.6 (ทวิภาคี) 0 2 1 3 6
รวม 6 49 9 48 112
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.6 (ทวิภาคี) 12 8 0 0 20
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี) 11 23 0 0 34
รวม 23 31 0 0 54
อุตสาหกรรมอาหาร ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  อาหารและโภชนาการ 8 20 0 0 28
อาหารและโภชนาการ(ม.6) 4 3 0 0 7
อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี) 1 13 0 0 14
เชฟอาหารไทย (ทวิภาคี) 7 5 0 0 12
รวม 20 41 0 0 61
ศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  ดิจิทัลกราฟิก 10 7 0 0 17
ดิจิทัลกราฟิก ม.6 4 3 0 0 7
รวม 14 10 0 0 24
ศิลปกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  ดิจิทัลกราฟิก 0 0 13 4 17
ดิจิทัลกราฟิก ม.6 0 0 4 1 5
รวม 0 0 17 5 22
อุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (ทวิภาคี) 2 1 0 0 3
เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ม.6 (ทวิภาคี) 1 1 0 0 2
รวม 3 2 0 0 5
อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 12 26 0 0 38
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ม.6 1 2 0 0 3
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ทวิภาคี) 10 14 0 0 24
รวม 23 42 0 0 65
รวมระดับ ปวส. 102 327 93 311 833
 
ที่มา : งานทะเบียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
 
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2567
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2566
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2565
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2564
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2562
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2561
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2560
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2553

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2927871
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3396
5117
10383
2880618
90785
127497
2927871

IP ของคุณคือ : 44.192.44.30
16/07/2024
Suratthani Vocational College 456/3 Talad Mai Road, Talad, Muang, Surat Thani 84000 Tel. +66(0) 7728 2001 Fax. +66(0) 7727 2631
© Suratthani Vocational College. All Rights Reserved.