งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายเจษฎา ประมวลสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายธนาวุฒิ กล้าเวช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางเพียงใจ ทองสาลี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวสุพิชญา รักแดง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวณนิษรา ชูมณี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวอังคณา พรหมไทย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายธีราวุธ ทองปากพนัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสุนทรียา ขนายน้อย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายองอาจ ศรีทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายวัชรินทร์ สังข์งาม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวเมธาวี ค้ำชู
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายณัฐศักดิ์ ปานรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายกษมา ยาวุฒิ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายกฤษฎา อำนาจเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวเฉลิมพร บัวพา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวคัทลียา เย็นใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
   
    หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปะหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
5. ควบคุมดูกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 16 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2582750
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1518
1340
4334
2549397
59608
69786
2582750

IP ของคุณคือ : 3.235.172.123
23/04/2024
Suratthani Vocational College 456/3 Talad Mai Road, Talad, Muang, Surat Thani 84000 Tel. +66(0) 7728 2001 Fax. +66(0) 7727 2631
© Suratthani Vocational College. All Rights Reserved.