งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายเจษฎา ประมวลสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางเพียงใจ ทองสาลี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายธีราวุธ ทองปากพนัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายภัทธนธันย์ จันทร์เที่ยง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวกมลทิพท์ เฮ่งศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายวัชรินทร์ สังข์งาม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายธนาวุฒิ กล้าเวช
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพวิจิตศิลป์
   
นางสาวณนิษรา ชูมณี
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
   
นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการเลขานุการและการจัดการทั่วไป
   
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุธิดา พุดคง
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการตลาด
   
นางสาวเรณุกา อำไพภักดิ์
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิก
   
นางสาววิภาวดี รักขวัญ
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
   
นางจันทรา จันทร์ภักดี
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการบัญชี
   
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการออกแบบ
   
นางสาวภคพร พรบูรพา
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพยุวกาชาด
   
นายองอาจ ศรีทิพย์
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ
   
นางสาวเมธาวี ค้ำชู
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
   
นายกษมา ยาวุฒิ
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
   
สิบเอกศิริราช กรีไกรนุช
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมลูกเสือวิสามัญ
   
นางรังศิมา บุญปก
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการโรงแรม
   
นางสาวคัทลียา เย็นใจ
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมTo Be Number one
   
    หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปะหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
5. ควบคุมดูกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 24 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2927845
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3370
5117
10357
2880618
90759
127497
2927845

IP ของคุณคือ : 44.192.44.30
16/07/2024
Suratthani Vocational College 456/3 Talad Mai Road, Talad, Muang, Surat Thani 84000 Tel. +66(0) 7728 2001 Fax. +66(0) 7727 2631
© Suratthani Vocational College. All Rights Reserved.