งานปกครอง

    งานปกครอง - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายอนุศาสน์ มีนุ่น
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปกครอง
   
นางเพียงใจ ทองสาลี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นายธนาวุฒิ กล้าเวช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาววัชรีย์ บุญกล่ำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางลักขณาภรณ์ รอดบน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวสุพิชญา รักแดง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวอังคณา พรหมไทย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นายธีราวุธ ทองปากพนัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นายศุภกิจ ภูวรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาววาลุกา พิมพะนิตย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวจรรยา คงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสุนทรียา ขนายน้อย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นางสาวขนิษฐา เทพรส
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
นายณัฐศักดิ์ ปานรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
   
    หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานปกครอง

1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกัน และแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
7. จัดทำระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 16 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2807340
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
7304
1892
9196
2766994
97751
111527
2807340

IP ของคุณคือ : 3.236.116.27
24/06/2024
Suratthani Vocational College 456/3 Talad Mai Road, Talad, Muang, Surat Thani 84000 Tel. +66(0) 7728 2001 Fax. +66(0) 7727 2631
© Suratthani Vocational College. All Rights Reserved.