ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 โครงสร้างหน่วยงาน  
 ข้อมูลผู้บริหาร  
 อำนาจหน้าที่  
 แผนพัฒนาสถานศึกษา  
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
     ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 Q&A  
 Socail Network  
     แผนการดำเนินงาน
 แผนดำเนินการประจำปี  
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน  
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
     การปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน  
 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ  
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
 E-Service  
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี  
     การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ  
 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบาลการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล  
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต  
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต  
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี  
     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต  
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
หมายเลข สำนักงาน
0 หรือ 101 งานประชาสัมพันธ์
102 งานบริหารงานทั่วไป
103 งานการเงิน/การบัญชี
104 งานทะเบียน
105 งานบุคลากร
106 งานพัสดุ
107 งานวิทยบริการ
108 งานอาคาร/งานสื่อฯ
109 ฝ่ายวิชาการ
110 งานศูนย์ข้อมูลฯ
111 งานวางแผนและความร่วมมือ
112 งานประกันฯ/งานวิจัยฯ
113 งานศูนย์บ่มเพาะฯ
114 รองฯ จิราวรรณ/งานแนะแนวฯ
115 งานกิจกรรมฯ/งานปกครอง/งานโครงการพิเศษฯ
116 ห้องอาหารลายไทย

 

ปรับปรุงข้อมูล 21 กรกฎาคม 2563

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     ประวัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

          จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชนพื้นเมือง ได้แก่ เซมัง และมาลายูดั้งเดิม ชนพื้นเมืองเหล่านี้อาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ำหลวง และรอบบริเวณอ่าวบ้านดอน ก่อนที่ชาวอินเดียจะเข้ามาตั้งถิ่นฐานเผยแพร่วัฒนธรรม ดังปรากฏหลักฐานในชุมชนโบราณที่อำเภอท่าชนะ และอำเภอไชยา มีหลักฐานว่าในพุทธศตวรรษที่ 13 บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลง จึงแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นตรงต่อเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน (ตัวเมืองปัจจุบัน) และยกฐานะเป็นเมืองจัตวา ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร พระราชทานนามว่า เมืองกาญจนดิษฐ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดิน ให้จัดตั้งมณฑลขึ้นโดยได้โปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองไชยา กาญจนดิษฐ์ หลังสวน และชุมพร เป็นมณฑล เรียกว่า มณฑลชุมพร เมื่อ พ.ศ.2441 และตั้งศาลาว่าการมณฑลที่เมืองชุมพร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2458 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายศาลาว่าการมณฑลชุมพรมาตั้งที่ บ้านดอน พร้อมทั้งพระราชทานนามให้ใหม่ว่า “ เมืองสุราษฎร์ธานี ” เนื่องจากพระองค์ทรงเห็นว่าราษฎรมีกิริยามารยาทเรียบร้อย ตั้งมั่นในศีลธรรมและหลักพระพุทธศาสนา พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเปลี่ยนชื่อแม่น้ำสายหลักของเมืองพุทธศาสนา พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเปลี่ยนชื่อ แม่น้ำสายหลักของเมือง ซึ่งราษฎรเรียกว่า แม่น้ำบ้านดอนบ้าง แม่น้ำหลวงบ้าง และแม่น้ำท่าข้ามบ้างเป็น “แม่น้ำตาปี” เนื่องจากแม่น้ำนี้เป็นลุ่มน้ำสายใหญ่ มีน้ำตลอดปี และใหญ่กว่าแม่น้ำสายใดในเขตมณฑลปักษ์ใต้ พื้นที่ลุ่มน้ำเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีราษฎรตั้งบ้านเรือนประกอบการเพาะปลูกและการค้าขายจำนวนมาก นับได้ว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งในราชอาณาจักรสยาม จึงได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามของแม่น้ำใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงสืบไป

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Untitled Document
จำนวนสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอน
 

ปีการศึกษา 2557 - 2564

    จำนวนสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอน
    เอกชน
    หน่วยงานราชการ
    รัฐวิสาหกิจ
ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปรับปรุงข้อมูล 16 มิถุนายน 2564

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

3566745
วันนี้วันนี้155
เมื่อวานเมื่อวาน690
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้4740
เดือนนี้เดือนนี้21433
ทั้งหมดทั้งหมด3566745
IP ของคุณคือ 3.214.224.207
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 9