ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ฝ่าย/งาน/หมายเลข สถานที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
1 งานประชาสัมพันธ์ (อาคารประชาสัมพันธ์)
2 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ (อาคารประชาสัมพันธ์)
3 อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธาน
4 งานอาคารสถานที่ อาคารประชาสัมพันธ์
5 ห้ององค์การวิชาชีพ
101 ห้องผู้อำนวยการ
102 ห้องประชุมเล็ก
103 งานธุรการ / งานสารบรรณ
1071 งานการเงิน
105 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
106 งานบุคลากร
115 งานพัสดุ
116 งานเอกสารการพิมพ์
911 ป้อมยาม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
121 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
122 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา / งานปกครอง
123 งานแนะแนว
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
111 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
112 งานวางแผนและงบประมาณ
113 งานวิจัย
114 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1079 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
401 งานศูนย์บ่มเพาะ
400 ห้องขายตรง
402 ห้องสหการวิทยาลัยฯ
502 ศูนย์อาหารลายไทย
ฝ่ายวิชาการ  
107 งานทะเบียน
108 ฝ่ายวิชาการ
109 งานพัฒนาหลักสูตร
110 งานวิชาการ/งานทวิภาคี
124 แผนกศิลปกรรม
201 แผนกการโรงแรม
202 ห้องพักครูแผนกการขาย/การตลาด
203 ห้องพยาบาล
204 ห้องพักครูแผนกบัญชี
205 ห้อง UNEVOC
206 แผนกบัญชี
207 ห้องพักครูแผนกบัญชี อาคาร 2 ชั้น 4
301 ห้องพักครู ชั้น 2
302 งานสื่อการเรียนการสอน
303 หมวดวิทยาศาสตร์
304 แผนกสามัญสัมพันธ์
305 หมอภาษา
306 หมวดภาษาอังกฤษ
307 ห้องพักครูคณิตศาสตร์
308 แผนกวิทยาศาสตร์
403 ห้องสมุด
404 แผนกเลขานุการ
405 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
406 แผนกจัดการโลจิสติกส์
501 แผนกสปาและความงาม
503 ห้องปฏิบัติอาหาร1
504 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1
505 ห้องพัก / ห้องซักรีด แผนกการโรงแรม
506 แผนกอาหารและโภชนาการ
507 แผนกคหกรรมศาสตร์
508 แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
509 งานการค้าผ้าฯ (ชั้นลอย)
510 ห้องปฎิบัติการอาหาร 4

 

ปรับปรุงข้อมูล 16 มกราคม 2559

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     ประวัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

          จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชนพื้นเมือง ได้แก่ เซมัง และมาลายูดั้งเดิม ชนพื้นเมืองเหล่านี้อาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ำหลวง และรอบบริเวณอ่าวบ้านดอน ก่อนที่ชาวอินเดียจะเข้ามาตั้งถิ่นฐานเผยแพร่วัฒนธรรม ดังปรากฏหลักฐานในชุมชนโบราณที่อำเภอท่าชนะ และอำเภอไชยา มีหลักฐานว่าในพุทธศตวรรษที่ 13 บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลง จึงแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นตรงต่อเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน (ตัวเมืองปัจจุบัน) และยกฐานะเป็นเมืองจัตวา ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร พระราชทานนามว่า เมืองกาญจนดิษฐ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดิน ให้จัดตั้งมณฑลขึ้นโดยได้โปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองไชยา กาญจนดิษฐ์ หลังสวน และชุมพร เป็นมณฑล เรียกว่า มณฑลชุมพร เมื่อ พ.ศ.2441 และตั้งศาลาว่าการมณฑลที่เมืองชุมพร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2458 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายศาลาว่าการมณฑลชุมพรมาตั้งที่ บ้านดอน พร้อมทั้งพระราชทานนามให้ใหม่ว่า “ เมืองสุราษฎร์ธานี ” เนื่องจากพระองค์ทรงเห็นว่าราษฎรมีกิริยามารยาทเรียบร้อย ตั้งมั่นในศีลธรรมและหลักพระพุทธศาสนา พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเปลี่ยนชื่อแม่น้ำสายหลักของเมืองพุทธศาสนา พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเปลี่ยนชื่อ แม่น้ำสายหลักของเมือง ซึ่งราษฎรเรียกว่า แม่น้ำบ้านดอนบ้าง แม่น้ำหลวงบ้าง และแม่น้ำท่าข้ามบ้างเป็น “แม่น้ำตาปี” เนื่องจากแม่น้ำนี้เป็นลุ่มน้ำสายใหญ่ มีน้ำตลอดปี และใหญ่กว่าแม่น้ำสายใดในเขตมณฑลปักษ์ใต้ พื้นที่ลุ่มน้ำเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีราษฎรตั้งบ้านเรือนประกอบการเพาะปลูกและการค้าขายจำนวนมาก นับได้ว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งในราชอาณาจักรสยาม จึงได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามของแม่น้ำใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงสืบไป

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Untitled Document
จำนวนสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอน
 

ปีการศึกษา 2557 - 2561

    จำนวนสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอน
    เอกชน
    หน่วยงานราชการ
    รัฐวิสาหกิจ
ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปรับปรุงข้อมูล 24 พฤษภาคม 2561

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี ด้านหน้าของวิทยาลัยติดถนนตลาดใหม่ ผ่านใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการค้าบริเวณใกล้เคียงตลอดแนวถนนมีวัดประจำจังหวัด ได้แก่ วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธิ์นิมิต มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจำจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทักษิณ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามกับวิทยาลัย บริเวณใกล้เคียงมีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม่ แนวถนนด้านข้างของวิทยาลัยเป็นที่เอกชน บริการหอพักนักเรียน นักศึกษา กิจการบ้านเช่า และยังมีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สีเขียว มีต้นไม้ร่มรื่นแนวด้านหน้าของวิทยาลัย

     แผนที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

 

     แผนที่ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

 

     จำนวนอาคารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

รายการ จำนวน งบประมาณ ปีที่ก่อสร้าง
อาคาร 1 คณะวิชาศิลปกรรม 1 หลัง 3,026,000.00 2522
อาคาร 2 คณะวิชาบริหารธุรกิจ 1 หลัง 28,300,000.00 2553
อาคาร 3 คณะวิชาพื้นฐาน 1 หลัง 5,615,000.00 2527
อาคาร 4 คณะวิชาบริหารธุรกิจ 1 หลัง 8,258,000.00 2532
อาคาร 5 คณะวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง 17,250,090.00 2537
อาคาร 6 1 หลัง 26,240,000.00 2558
ศาลาพระพุทธรูป 1 หลัง - -
อาคารประชาสัมพันธ์ 1 หลัง 706,000.00 2555
ห้องน้ำ-ห้องส้วม นักเรียน นักศึกษา 1 หลัง 1,181,245.00 2552
แฟลตพักอาศัย 15 หน่วย - -
บ้านพักครูแฝด 6 หน่วย - -
บ้านพักคนงานภารโรง 7 หน่วย - -
ศาลาพักผ่อน 1 หลัง - -
หลังคาคลุมลานกีฬาอาคาร 4 1 หลัง 3,208,654.68 2552
อาคาร 6 1 หลัง 26,240,000.00 2558

ที่มา : งานอาคารสถานที่ ปรับปรุงข้อมูล 28 พฤษภาคม 2561

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2299757
วันนี้วันนี้1719
เมื่อวานเมื่อวาน2544
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1719
เดือนนี้เดือนนี้100000
ทั้งหมดทั้งหมด2299757
IP ของคุณคือ 54.80.87.62
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 389