ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
หมายเลข สำนักงาน
0 หรือ 101 งานประชาสัมพันธ์
102 งานบริหารงานทั่วไป
103 งานการเงิน/การบัญชี
104 งานทะเบียน
105 งานบุคลากร
106 งานพัสดุ
107 งานวิทยบริการ
108 งานอาคาร/งานสื่อฯ
109 ฝ่ายวิชาการ
110 งานศูนย์ข้อมูลฯ
111 งานวางแผนและความร่วมมือ
112 งานประกันฯ/งานวิจัยฯ
113 งานศูนย์บ่มเพาะฯ
114 รองฯ จิราวรรณ/งานแนะแนวฯ
115 งานกิจกรรมฯ/งานปกครอง/งานโครงการพิเศษฯ
116 ห้องอาหารลายไทย

 

ปรับปรุงข้อมูล 21 กรกฎาคม 2563

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     ประวัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

          จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชนพื้นเมือง ได้แก่ เซมัง และมาลายูดั้งเดิม ชนพื้นเมืองเหล่านี้อาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ำหลวง และรอบบริเวณอ่าวบ้านดอน ก่อนที่ชาวอินเดียจะเข้ามาตั้งถิ่นฐานเผยแพร่วัฒนธรรม ดังปรากฏหลักฐานในชุมชนโบราณที่อำเภอท่าชนะ และอำเภอไชยา มีหลักฐานว่าในพุทธศตวรรษที่ 13 บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลง จึงแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นตรงต่อเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน (ตัวเมืองปัจจุบัน) และยกฐานะเป็นเมืองจัตวา ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร พระราชทานนามว่า เมืองกาญจนดิษฐ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดิน ให้จัดตั้งมณฑลขึ้นโดยได้โปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองไชยา กาญจนดิษฐ์ หลังสวน และชุมพร เป็นมณฑล เรียกว่า มณฑลชุมพร เมื่อ พ.ศ.2441 และตั้งศาลาว่าการมณฑลที่เมืองชุมพร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2458 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายศาลาว่าการมณฑลชุมพรมาตั้งที่ บ้านดอน พร้อมทั้งพระราชทานนามให้ใหม่ว่า “ เมืองสุราษฎร์ธานี ” เนื่องจากพระองค์ทรงเห็นว่าราษฎรมีกิริยามารยาทเรียบร้อย ตั้งมั่นในศีลธรรมและหลักพระพุทธศาสนา พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเปลี่ยนชื่อแม่น้ำสายหลักของเมืองพุทธศาสนา พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเปลี่ยนชื่อ แม่น้ำสายหลักของเมือง ซึ่งราษฎรเรียกว่า แม่น้ำบ้านดอนบ้าง แม่น้ำหลวงบ้าง และแม่น้ำท่าข้ามบ้างเป็น “แม่น้ำตาปี” เนื่องจากแม่น้ำนี้เป็นลุ่มน้ำสายใหญ่ มีน้ำตลอดปี และใหญ่กว่าแม่น้ำสายใดในเขตมณฑลปักษ์ใต้ พื้นที่ลุ่มน้ำเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีราษฎรตั้งบ้านเรือนประกอบการเพาะปลูกและการค้าขายจำนวนมาก นับได้ว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งในราชอาณาจักรสยาม จึงได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามของแม่น้ำใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงสืบไป

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Untitled Document
จำนวนสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอน
 

ปีการศึกษา 2557 - 2563

    จำนวนสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอน
    เอกชน
    หน่วยงานราชการ
    รัฐวิสาหกิจ
ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปรับปรุงข้อมูล 2 มิถุนายน 2563

 

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี ด้านหน้าของวิทยาลัยติดถนนตลาดใหม่ ผ่านใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการค้าบริเวณใกล้เคียงตลอดแนวถนนมีวัดประจำจังหวัด ได้แก่ วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธิ์นิมิต มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจำจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทักษิณ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามกับวิทยาลัย บริเวณใกล้เคียงมีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม่ แนวถนนด้านข้างของวิทยาลัยเป็นที่เอกชน บริการหอพักนักเรียน นักศึกษา กิจการบ้านเช่า และยังมีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สีเขียว มีต้นไม้ร่มรื่นแนวด้านหน้าของวิทยาลัย

     แผนที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

 

     แผนที่ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

 

     จำนวนอาคารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

รายการ จำนวน งบประมาณ ปีที่ก่อสร้าง
อาคาร 1 คณะวิชาศิลปกรรม 1 หลัง 3,026,000.00 2522
อาคาร 2 คณะวิชาบริหารธุรกิจ 1 หลัง 28,300,000.00 2553
อาคาร 3 คณะวิชาพื้นฐาน 1 หลัง 5,615,000.00 2527
อาคาร 4 คณะวิชาบริหารธุรกิจ 1 หลัง 8,258,000.00 2532
อาคาร 5 คณะวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง 17,250,090.00 2537
อาคาร 6 1 หลัง 26,240,000.00 2558
ศาลาพระพุทธรูป 1 หลัง - -
อาคารประชาสัมพันธ์ 1 หลัง 706,000.00 2555
ห้องน้ำ-ห้องส้วม นักเรียน นักศึกษา 1 หลัง 1,181,245.00 2552
แฟลตพักอาศัย 15 หน่วย - -
บ้านพักครูแฝด 6 หน่วย - -
บ้านพักคนงานภารโรง 7 หน่วย - -
ศาลาพักผ่อน 1 หลัง - -
หลังคาคลุมลานกีฬาอาคาร 4 1 หลัง 3,208,654.68 2552
อาคาร 6 1 หลัง 26,240,000.00 2558
อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 498,000.00 2562

ที่มา : งานอาคารสถานที่ ปรับปรุงข้อมูล 24 มิถุนายน 2562

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

3316528
วันนี้วันนี้132
เมื่อวานเมื่อวาน721
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2988
เดือนนี้เดือนนี้16767
ทั้งหมดทั้งหมด3316528
IP ของคุณคือ 3.239.51.78
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 6