ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Untitled Document
จำนวนครุภัณฑ์
 

ปีการศึกษา 2557 - 2563

    จำนวนครุภัณฑ์
 
 

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Untitled Document
จำนวนบุคคลากร
 
ปีการศึกษา 2554 - 2563

    เพศชาย
    เพศหญิง

 
จำนวนบุคลากรทั้งหมดในปีการศึกษา 2563
(หน่วย : คน
)

ประเภทบุคลากร อัตรากำลัง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี
ผู้บริหาร 2 3 5 - 5 - -  
ข้าราชการครู 10 48 58 - 33 25 -
บุคลากรทางการศึกษา - 1 1 - - - 1
พนักงานราชการ 3 16 19 - 6 13 -
ครูพิเศษสอน 13 28 41 - 4 37 -
ลูกจ้างประจำ 3 3 6 - - - 6
ลูกจ้างชั่วคราว 5 22 27 - - 10 17
รวม 39 121 157 - 48 85 24

จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทวิชา
(หน่วย : คน
)

ประเภทวิชา ครูประจำ พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
คหกรรม                
ผ้าและเครื่องแต่งกาย - 2 - - 1 1 4
อาหารและโภชนาการ - 5 - 3 2 1 11
คหกรรมทั่วไป - 1 1 2 1 1 6
รวม - 8 1 5 4 3 21
พาณิชยกรรม                
การบัญชี 1 7 - - - 6 14
การเลขานุการ - 8 - 3 - - 11
การตลาด - 5 - - - 1 6
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 3 - 2 2 2 13
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน - 1 - - - - 1
รวม 5 24 - 5 2 9 45
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว                
การโรงแรม - 3 - - 1 2 6
การท่องเที่ยว - 2 - 1 - 1 4
รวม - 5 - 1 1 3 10
ศิลปกรรม                
วิจิตรศิลป์ 2 - - - - 1 3
ออกแบบ - 1 - 2 1 - 4
คอมพิวเตอร์กราฟิก - 2 1 - 2 - 6
รวม 2 3 1 2 3 1 12
สามัญสัมพันธ์                
สามัญสัมพันธ์ 3 8 1 2 6 11 31
รวม 3 8 1 2 6 11 31
รวมทั้งหมด 10 48 3 15 16 27 119
58 18 43 119
 
ที่มา : งานบุคลากร ปรับปรุงข้อมูล 4 สิงหาคม 2563
 
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2562
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2561
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2560
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2553
   

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
Untitled Document
งบประมาณ
 
ปีการศึกษา 2557 - 2563


    งบประมาณ (หน่วย:บาท)

 
     รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562

รายการ งบประมาณ เงินอุดหนุน เงิน บกศ. รวม
เงินเดือน - 2,346,415.00 568,419.00 2,914,834.00
ค่าตอบแทน 68,600.00 2,406,840.00 1,545,770.00 4,021,210.00
ค่าใช้สอย 10,851.88 155,192.00 1,040,153.04 1,206,196.92
ค่าวัสดุ 46,906.00 307,499.67 273,696.45 628,102.12
ค่าสาธารณูปโภค - - 514,275.03 514,275.03
ค่าครุภัณฑ์ - - 1,940,310.00 1,940,310.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - -
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 482,567.00 - 482,567.00
รวม 126,357.88 5,698,513.67 5,882,623.52 11,707,495.07

ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563

     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2562
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2561
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2560
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2553

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Untitled Document
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.
 
ปีการศึกษา 2557-2563
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
 
 

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Untitled Document
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2555-2563
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

3172796
วันนี้วันนี้1059
เมื่อวานเมื่อวาน1188
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1059
เดือนนี้เดือนนี้13065
ทั้งหมดทั้งหมด3172796
IP ของคุณคือ 54.236.59.154
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 17