ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางจิตติ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางฤดี เพชรมณี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางจารุวรรณ อมรกุล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางวาสนา วิเชียร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางมาลี ว่องเกษฎา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นายธีรพันธ์ คงขันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นายวิศรุฒ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวลภัสสร ศิริพฤติกุล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสุจิตรา บุญญสุวรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานการค้าฯ
   
นางสาวธิดาพร เศรษฐเชื้อ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
     งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางฤดี เพชรมณี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางมาลี ว่องเกษฎา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางศุภธิดา จันทร์เกิด /strong>
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวสาริษา โรยทองคำ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
ว่าที่ ร.ต.หญิง ปทุมวดี ทองโอ่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวมณฑา หมื่นชนะ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน (พัฒนาบุคลิกภาพ, หารายได้ระหว่างเรียน)
   
นางมาลี ว่องเกษฎา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางณัฐกาญจน์ ผลผลา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นายธีรพันธ์ คงขันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นายนพรัตน์ ไทยถัด
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นายวิศรุฒ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวนันท์ชญา เจริญเวช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานครูที่ปรึกษา - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางมาลี ว่องเกษฎา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
   
นางฤดี เพชรมณี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางวาสนา วีเชียร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางณัฐกาญจน์ ผลผลา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวสุภาณี หมื่นใจ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
   

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
     งานปกครอง - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางวาสนา วิเชียร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปกครอง
   
นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครองแผนกบัญชี
   
นางเบญจมาศ ช่วยดำรงค์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกการขายและการตลาด
   
นางสาวสุวิกรานต์ เจริญวานิชยกุล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกการขายและการตลาด
   
นางศรีไพร พาราทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกการเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
   
นางเอื้อมพร จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกการเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
   
นางชนานิศ มีพฤกษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกวิจิตรศิลป์
   
นายธนาวุฒิ กล้าเวช
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกวิจิตรศิลป์
   
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกออกแบบ
   
นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
   
นางชะอุ่ม ปัญญานันท์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
   
นางสาวศุลีพงษ์ ชำนาญเนตร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
   
นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกอาหารและโภชนาการ
   
นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกอาหารและโภชนาการ
   
นางนฤมล แย้มศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกคหกรรมทั่วไป
   
นางรังสิมา บุญมีชัย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกคหกรรมทั่วไป
   
นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกการโรงแรม
   
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกการโรงแรม
   
นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกการท่องเที่ยว
   
นางสาวสุภาณี หมื่นใจ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานปกครอง
   

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

1418891
วันนี้วันนี้4254
เมื่อวานเมื่อวาน535
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้22035
เดือนนี้เดือนนี้100000
ทั้งหมดทั้งหมด1418891
IP ของคุณคือ 54.81.232.54
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 557