ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสุนทรียา ขนายน้อย
ตำแหน่ง : หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นายธนาวุฒิ กล้าเวช
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวกมลนภัช กระมล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางมาลี ว่องเกษฎา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวจันทิมา ช่วยพิทักษ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวสุพิชญา รักแดง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวจันตนา ศฤงคาร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวจันทิมา สงขาว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาววารินันท์ องอาจ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นายธีรพันธ์ คงขันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาววราภรณ์ เยาว์แสง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นายธีราวุธ ทองปากพนัง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางรังสิมา บุญมีชัย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นายทศพร ชูราศรี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวรังศิมา นุ่มคง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวณัฏฐ์ลิชา ปานเมือง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นายวิศรุฒ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวสุณิษา แพรกเมือง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นายวัชรินทร์ สังข์งาม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นายธงชัย ขวัญเสาว์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางอนิษร เพชรแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวปิ่นมณี ทองมาก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
     งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางรังสิมา บุญมีชัย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวปรียาภรณ์ จำนงค์พันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวจุฑามาศ จรูญรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวธนพร พรหมกุล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาววัชรีย์ บุญกล่ำ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นายเมธาสิทธิ์ พลวัชรินทร์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นายธีรพันธ์ คงขันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นายวิศรุฒ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นายทศพร ชูราศรี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางอนิษร เพชรแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวนันท์ชญา เจริญเวช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวปิ่นมณี ทองมาก
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   

 

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานครูที่ปรึกษา - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางมาลี ว่องเกษฎา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
   
นางชนันณัตถ์ สมิงชัย
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานงานครูที่ปรึกษา
   
นางวาสนา วีเชียร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาววันวิสา พืชผล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางณัฎฐ์ลิชา ปานเมือง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นายทศพร ชูราศรี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวปิ่นมณี ทองมาก
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวปางศุภา เพรชทวน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
   

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
     งานปกครอง - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางวาสนา วิเชียร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปกครอง
   
นายธีราวุธ ทองปากพนัง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานงานปกครอง
   
นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางดรุณี ส่องสุข
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางเบญจมาศ ช่วยดำรงค์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางอรทัย เมืองแมน
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางชนันณัตถ์ สมิงชัย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นายธีรพันธ์ คงขันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางศรีไพร พาราทอง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางสุนทรียา ขนายน้อย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นายวิศรุฒ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นายสุชาติ ทิมทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานปกครอง
   
นางสาวปางศุภา เพชรทวน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานปกครอง
   

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2909377
วันนี้วันนี้252
เมื่อวานเมื่อวาน695
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5027
เดือนนี้เดือนนี้14829
ทั้งหมดทั้งหมด2909377
IP ของคุณคือ 3.209.80.87
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 7