ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
     เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวนันท์ชญา เจริญเวช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
   
นายสุชาติ ทิมทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
   
นางสาวปิ่นมณี ทองมาก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
   
นางสาวปางศุภา คล้ายสุวรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสุนทรียา ขนายน้อย
ตำแหน่ง : หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางวราภรณ์ เยาว์แสง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวจันตนา ศฤงคาร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาววารินันทน์ องอาจ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวปรียาภรณ์ จำนงพันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวภคพร พรบูรพา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวมีลาภ เสมสันต์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวรังศิมา นุ่มคง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวจิราพร ครวญหา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นายวัชรินทร์ สังข์งาม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นายธงชัย ขวัญเสาว์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางอนิษร เพชรแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
     งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางจีรพรรณ โยธาปาน
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางรังสิมา บุญมีชัย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวเฉลิมพร บัวพา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวภคพร พรบูรพา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวมีลาภ เสมสันต์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นายภีรวัฒน์ หน่อแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวจิราพร ครวญหา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวกาญจนา อาศรมศิลป
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาววัชรีย์ บุญกล่ำ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสุพัตรา เมืองฤกษ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางชนันณัตน์ สมิงชัย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นายวิศรุฒ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวสุณิษา แพรกเมือง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นายทศพร ชูราศรี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางอนิษร เพชรแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวมัทนียา สุทธิรักษ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   

 

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานครูที่ปรึกษา - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวศรีแพร วิชัยดิษฐ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
   
นางชนันณัตถ์ สมิงชัย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางวาสนา วีเชียร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญกิจ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาววันวิสา พืชผล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวสุณิษา แพรกเมือง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางอนิษร เพชรแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวเฉลิมพร บัวพา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

3316525
วันนี้วันนี้129
เมื่อวานเมื่อวาน721
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2985
เดือนนี้เดือนนี้16764
ทั้งหมดทั้งหมด3316525
IP ของคุณคือ 3.239.51.78
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 4