งานปกครอง

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
     งานปกครอง - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางวาสนา วิเชียร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปกครอง
   
นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครองแผนกบัญชี
   
นางเบญจมาศ ช่วยดำรงค์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกการขายและการตลาด
   
นางสาวสุวิกรานต์ เจริญวานิชยกุล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกการขายและการตลาด
   
นางศรีไพร พาราทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกการเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
   
นางเอื้อมพร จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกการเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
   
นางชนานิศ มีพฤกษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกวิจิตรศิลป์
   
นายธนาวุฒิ กล้าเวช
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกวิจิตรศิลป์
   
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกออกแบบ
   
นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
   
นางชะอุ่ม ปัญญานันท์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
   
นางสาวศุลีพงษ์ ชำนาญเนตร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
   
นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกอาหารและโภชนาการ
   
นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกอาหารและโภชนาการ
   
นางนฤมล แย้มศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกคหกรรมทั่วไป
   
นางรังสิมา บุญมีชัย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกคหกรรมทั่วไป
   
นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกการโรงแรม
   
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกการโรงแรม
   
นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการปกครองแผนกการท่องเที่ยว
   
นางสาวสุภาณี หมื่นใจ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานปกครอง
   

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานปกครอง

1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกัน และแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
7. จัดทำระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 25 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

1418877
วันนี้วันนี้4240
เมื่อวานเมื่อวาน535
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้22021
เดือนนี้เดือนนี้100000
ทั้งหมดทั้งหมด1418877
IP ของคุณคือ 54.81.232.54
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 548