งานปกครอง

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
     งานปกครอง - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางวาสนา วิเชียร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปกครอง
   
นายธีราวุธ ทองปากพนัง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานงานปกครอง
   
นางดรุณี ส่องสุข
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางเบญจมาศ ช่วยดำรงค์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางสาววัชรีย์ บุญกล่ำ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางลักขณาภรณ์ รอดบน
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นายธีรพันธ์ คงขันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางสาวอังคณา พรหมไทย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางสาวปรียาภรณ์ จำนงค์พันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางสุนทรียา ขนายน้อย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นายธงชัย ขวัญเสาว์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานปกครอง

1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกัน และแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
7. จัดทำระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 3 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

3216704
วันนี้วันนี้144
เมื่อวานเมื่อวาน929
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1073
เดือนนี้เดือนนี้26284
ทั้งหมดทั้งหมด3216704
IP ของคุณคือ 54.237.183.249
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 7