งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายธนาวุฒิ กล้าเวช
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายธีราวุธ ทองปากพนัง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวสุพิชญา รักแดง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวอังคณา พรหมไทย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายธีรพันธ์ คงขันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ)
   
นางจริยาท ประดิษฐ์ทรัพย์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสุนทรียา ขนายน้อย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวสาริษา โรยทองคำ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายภีรวัฒน์ หน่อแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
นายวิศรุฒ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปะหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
5. ควบคุมดูกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 29 กรกฎาคม 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

3345134
วันนี้วันนี้345
เมื่อวานเมื่อวาน557
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้4691
เดือนนี้เดือนนี้22615
ทั้งหมดทั้งหมด3345134
IP ของคุณคือ 3.235.11.178
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 17