งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, ครูที่ปรึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย, ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (ครูที่ปรึกษานักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย)
   
นางอรอรงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ครูที่ปรึกษาองค์การนักธุรกิจในอาคตแห่งประเทศไทย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
   
นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร์)
   
นางณัฐกาญจน์ ผลผลา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพบัญชี)
   
นางสาวสุวิกรานต์ เจริญวานิชยกุล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการตลาด)
   
นางสาวโศจิกานต ปานดี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการโรงแรมและการบริการ)
   
นางสุวิมล ศรีแสง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย)
   
นางอรทัย เมืองแมน
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการเลขานุการและการจัดการทั่วไป)
   
นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิก)
   
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพออกแบบ)
   
นายธนาวุฒิ กล้าเวช
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพวิจิตรศิลป์, ชมรมดนตรี)
   
นางจารุวรรณ อมรกุล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ครูที่ปรึกษากิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น, กิจกรรมชมรม To Be Number One)
   
นายธีรพันธ์ คงขันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ครูที่ปรึกษากิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น, กิจกรรมชมรม To Be Number One) ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหน่งประเทศไทย
   
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ)
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ)
   
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (กิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาด)
   
นางจริยาท ประดิษฐ์ทรัพย์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ)
   
นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญกิจ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ, กิจกรรมทั่วไป)
   
ว่าที่ ร.ต.หญิง ปทุมวดี ทองโอ่
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร)
   
นางวาสนา วิเชียร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (กิจกรรมทั่วไป)
   
นางฤดี เพชรมณี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (กิจกรรมทั่วไป)
   
นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (กิจกรรมทั่วไป)
   
นางสาวหทัยรัตน์ สืบบุตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (กิจกรรมทั่วไป)
   

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปะหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
5. ควบคุมดูกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 25 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

1418793
วันนี้วันนี้4156
เมื่อวานเมื่อวาน535
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้21937
เดือนนี้เดือนนี้100000
ทั้งหมดทั้งหมด1418793
IP ของคุณคือ 54.81.232.54
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 522