งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
     งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวธนพร พรหมกุล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาววัชรีย์ บุญกล่ำ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นายเมธาสิทธิ์ พลวัชรินทร์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นายธีรพันธ์ คงขันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นายวิศรุฒ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นายทศพร ชูราศรี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางอนิษร เพชรแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวนันท์ชญา เจริญเวช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวปิ่นมณี ทองมาก
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
2. จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
4. บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
7. ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำการศึกษาต่อและการประกอบ อาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 11 ตุลาคม 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2909410
วันนี้วันนี้285
เมื่อวานเมื่อวาน695
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5060
เดือนนี้เดือนนี้14862
ทั้งหมดทั้งหมด2909410
IP ของคุณคือ 3.209.80.87
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 8