งานบริหารทั่วไป

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
     งานบริหารทั่วไป - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
   
นางสาวอุษา จรูญผล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานบริหารงานทั่วไป
   
นางจริยาท ประดิษฐ์ทรัพย์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานบริหารงานทั่วไป
   
นางสาวแวววรรณ แววคล้ายหงส์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานบริหารงานทั่วไป
   
นางศุภธิดา จันทร์เกิด
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานบริหารงานทั่วไป
   
นางสุนทรียา ขนายน้อย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานบริหารงานทั่วไป
   
นางกัลยา อินทสมบัติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
   
นางสาวชนิตา คชเดช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานเจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัด
   
นายสุชาติ ทิมทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานบริหารทั่วไป

1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
2. จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงาน ให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. เก็บรวบรวม และจัดทำระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาและให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศให้แก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
6. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียนและนักศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 25 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

665015
วันนี้วันนี้418
เมื่อวานเมื่อวาน4607
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้39494
เดือนนี้เดือนนี้100000
ทั้งหมดทั้งหมด665015
IP ของคุณคือ 54.92.201.232
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 87