งานทะเบียน

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
     งานทะเบียน - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานทะเบียน
ติดต่อ : 104
   
นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
ติดต่อ : 104
   
นางจริยา มณีโรจน์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
ติดต่อ : 104
   
นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
ติดต่อ : 104
   
นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
ติดต่อ : 104
   
นางสาววารินันทร์ องอาจ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
ติดต่อ : 104
   
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
ติดต่อ : 104
   
นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
ติดต่อ : 104
   
นางสาววิชชุตา เครือแพ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
ติดต่อ : 104
   
นางสาวภคพร พรบูรพา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
ติดต่อ : 104
   
สิบเอกศิริราช กรีไกรนุช
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
ติดต่อ : 104
   
นางสาวปิยรัตน์ พัฒนเดชากุล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
ติดต่อ : 104
   
นางสาวเบญจรัตน์ จันทวี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
ติดต่อ : 104
   
นางสาววันวิสา พืชผล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
ติดต่อ : 104
   
นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานทะเบียน
ติดต่อ : 104
   

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานทะเบียน

1. จัดหาแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และตรวจหลักฐานต่างๆ
3. ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
4. ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนด การขอพักการเรียน การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา
6. ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน การพ้นสภาพ การเป็นนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบ และพิจารณาและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี
7. ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อนุมัติแล้ว บันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
9. ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น
11. ส่งแบบสำรวจและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ
12. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ
13. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
14. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
15. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
16. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 1 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

3566765
วันนี้วันนี้175
เมื่อวานเมื่อวาน690
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้4760
เดือนนี้เดือนนี้21453
ทั้งหมดทั้งหมด3566765
IP ของคุณคือ 3.214.224.207
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 6