งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
     งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางธนภร ฤทธิเกษม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
   
นางฉวีวรรณ จันทรชิต
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (ผู้จัดการร้านค้าสหการและคณะทำงานศูนย์บ่มเพาะ)
   
นางสาวจิตติ พลเยียม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (โครงการอาหารกลางวัน)
   
นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (แผนกคหกรรม)
   
นางสุวิมล ศรีแสง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย)
   
นางสาวเพ็ญพร พันธูนะ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (แผนกอาหารและโภชนาการ)
   
นางสาวกัญฐิภา ศุภลักษณ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (แผนกอาหารและโภชนาการ)
   
นางกัญญ์พิดา สุขสง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (เจ้าหน้าที่บัญชีสหการ, เจ้าหน้าที่บัญชีศูนย์อาหารลายไทย)
   
นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์อาหารลายไทย)
   
นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีสหการ, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีศูนย์อาหารลายไทย)
   
นางจีรพรรณ โยธาปาน
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพผ้า)
   
นางสาวพัชรนันท์ อาจหาญ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (เก็บ - จ่ายเงินสด)
   
นางจริยาท ประดิษฐทรัพย์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (งานตลาด การค้าและประกอบธุรกิจ สรุปผลสผ. 1 - 5)
   
นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (การเงินสหการ)
   
นางสาววรินทร จันทรชิต
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (การตลาด)
   
นางสาวอัญชิสา เงินพวง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (การตลาด)
   
นางสาวเบญจวรรณ จิรัฐิติโชติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณะทำงานงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (เก็บ - จ่ายเงินสดโครงการอาหารกลางวัน)
   
นางสาวศันสนีย์ บัวทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (สหการ)
   
นางสุจิตรา บุญญสุวรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (แผนกผ้า)
   
นางสาวกัลยา เต็มไพบูลย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (ร้านอาหารลายไทย)
   
นางสาววนันชนก อรรณพ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (ร้านอาหารลายไทย)
   
นางสาวสุนันทา วังณรงค์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (ร้านอาหารลายไทย)
   
นางสาวกาญจน์สุภา นาคเจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ (ร้านอาหารลายไทย)

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ

1. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
2. วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
4. กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล การและค้าธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 25 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

1418845
วันนี้วันนี้4208
เมื่อวานเมื่อวาน535
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้21989
เดือนนี้เดือนนี้100000
ทั้งหมดทั้งหมด1418845
IP ของคุณคือ 54.81.232.54
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 536