ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานสื่อการเรียนการสอน - ฝ่ายวิชาการ

นายธีรพล ทองเพชร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
   
นางสาววรรณสิริ รินทร์ธราศรี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสื่อการเรียนการสอน
   
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสื่อการเรียนการสอน
   
นางสุนทรียา ขนายน้อย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสื่อการเรียนการสอน
   
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสื่อการเรียนการสอน
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานสื่อการเรียนการสอน
   
นางสาวไอรินทร์ วราหิรัณยรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
   

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี - ฝ่ายวิชาการ

นางอุบล เบญจพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางมาลี ว่องเกษฎา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาวศุลีพงษ์ ชำนาญเนตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาววาสนา วิเชียร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ำ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางจันทนา ทวีชาติ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางอรทัย เมืองแมน
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาวโสภา อัยสุวรรณ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางรังสิมา บุญมีชัย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
Mrs. Dece Dale Gumban
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาวอาภรณ์ ปิ่นวงศ์เพชร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานวิทยบริการและห้องสมุด - ฝ่ายวิชาการ

นางสาวพัชรนันท์ อาจหาญ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
   
นางคุรุวรรณ ยังวนิชเศรษฐ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวิทยบริการและห้องสมุด
   
นางสมควร ปานโม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวิทยบริการและห้องสมุด
   
นายสุมนัส คล้ายเพชร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวิทยบริการและห้องสมุด
   
นางรุ่งนภา หนูเพชร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวิทยบริการและห้องสมุด
   
นายนพรัตน์ ไทยถัด
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวิทยบริการและห้องสมุด
   
นางสาวพวงรัตน์ เพชรรอด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
   
นางเบญจวรรณ จิรัฐิติโชติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
   

 

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานวัดผลและประเมินผล - ฝ่ายวิชาการ

นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
   
นางอุบล เบญจพงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางอรทัย เมืองแมน
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางศรีไพร ภาราทอง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวศุลีพงษ์ ชำนาญเนตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
   
นางรังสิมา บุญมีชัย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวศุภธิดา จันทร์เกิด
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวสุทธิกาญจน์ โรยทองคำ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาววิมล สุพรรษดิษฐ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวสุนทรียา ขนายน้อย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวสุวิกรานต์ เจริญวานิชยกุล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวยศวดี หงส์พิริยะกุล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาววราภรณ์ แผนสมบูรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน - ฝ่ายวิชาการ

   
นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางอุบล เบญจพงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นายธีรพล ทองเพชร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางสุวิมล ศรีแสง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางฤดี เพชรมณี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางอรทัย เมืองแมน
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นายกำชัย ณ พัทลุง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางสาวโศจิกานต ปานดี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นายสมจิต แข่งขัน
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นายธนาวุฒิ กล้าเวช
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นายพรสฤษฎ์ วีแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางสาววสรัลดา พันธ์ครุฑ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางเบญจมาศ ช่วยดำรงค์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางมาลี ว่องเกษฎา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางสาววัชรีย์ บุญกล่ำ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางสาวจรรยา คงแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางสาวกมลรัตน์ นาคินทร์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นายนพรัตน์ ไทยถัด
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางสาวสิริรัตน์ เรืองนิมิตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

1418836
วันนี้วันนี้4199
เมื่อวานเมื่อวาน535
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้21980
เดือนนี้เดือนนี้100000
ทั้งหมดทั้งหมด1418836
IP ของคุณคือ 54.81.232.54
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 535