ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
      - ฝ่ายวิชาการ

นางสุพัตรา เมืองฤกษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อประชาชน
   
นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อประชาชน
   
   
นางดรุณี ส่องสุข
ตำแหน่ง : คณะทำงานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อประชาชน
   
นางมาลี ว่องเกษฎา
ตำแหน่ง : คณะทำงานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อประชาชน
   
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : คณะทำงานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อประชาชน
   
นางสาวจันทิมา สงขาว
ตำแหน่ง : คณะทำงานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อประชาชน
   
นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
ตำแหน่ง : คณะทำงานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อประชาชน
   
นายวิศรุฒ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : คณะทำงานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อประชาชน
   
นางสาวสุณิษา แพรกเมือง
ตำแหน่ง : คณะทำงานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อประชาชน
   
นางณัฎฐ์ลิชา ปานเมือง
ตำแหน่ง : คณะทำงานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อประชาชน
   
นางอนิษร เพชรแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อประชาชน
   
นางกัลยา อินทสมบัติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อประชาชน
   

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานสื่อการเรียนการสอน - ฝ่ายวิชาการ

นายธีราวุธ ทองปากพนัง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
   
นางสุนทรียา ขนายน้อย
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานงานสื่อการเรียนการสอน
   
นายกฤษฎา อำนาจเจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
   
นางสาวนภสร ราชธานี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
   
นายพัฒน์ธณศักดิ์ ทองคำพสิษฐ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
   

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี - ฝ่ายวิชาการ

นางอุบล เบญจพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ำ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางมาลี ว่องเกษฎา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาวจันทิมา สงขาว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสุพัตรา เมืองฤกษ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสุนทรียา ขนายน้อย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
   
นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาวมัทนียา สุทธิรักษ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
สิบเอกศิริราช กรีไกรรนุช
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาวรังศิมา นุ่มคง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นายทศพร ชูราศรี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
นางสาววรรณิศา ซัง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   

 

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานวิทยบริการและห้องสมุด - ฝ่ายวิชาการ

นางสาวพัชรนันท์ อาจหาญ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
   
นางสาวอังคณา พรหมไทย
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานงานวิทยบริการและห้องสมุด
   
นางสมควร ปานโม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวิทยบริการและห้องสมุด
   
นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวิทยบริการและห้องสมุด
   
นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวิทยบริการและห้องสมุด
   
นางสาววิภาพร ยอดอุดม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวิทยบริการและห้องสมุด
   
นางอุบล เบญจพงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวิทยบริการและห้องสมุด
   
นางนพลักษณ์ จุลภักดิ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวิทยบริการและห้องสมุด
   
นายกฤษฎา อำนาจเจริญ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวิทยบริการและห้องสมุด
   
นางสาวทัชมา เหร็นเส็บ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวิทยบริการและห้องสมุด
   
นางสาวพวงรัตน์ เพชรรอด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
   
นางบงกช วุฒิจันทร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
   

 

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
     งานวัดผลและประเมินผล - ฝ่ายวิชาการ

นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
   
นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสุพัตรา เมืองฤกษ์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวกมลนภัช กระมล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวจันตนา ศฤงคาร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวธนพร พรมหมกุล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวปาณิสรา สังข์ศรีเพชร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางสาวมัทนียา สุทธิรักษ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานวัดผลและประเมินผล
   
นางกัลยา อินทสมบัติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2865235
วันนี้วันนี้518
เมื่อวานเมื่อวาน741
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1997
เดือนนี้เดือนนี้15115
ทั้งหมดทั้งหมด2865235
IP ของคุณคือ 35.173.48.224
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 19